photo_۲۰۲۴-۰۵-۰۱_۲۲-۵۳-۱۱
تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی

یکی از انگیزه‌های اصلی و اساسی نگارنده در تألیف این اثر، اهمیت موضوع نقد و تصحیح متون بوده است. بر اهل فضل و دانش پوشیده نیست که یکی از راه‌های شناخت آراء و پسند‌ها و کمّ و کیف، زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و به طور کلی جمیع شئوب زندگی گذشتگان و نیز چگونگی تغییر و تحوّل تاریخی زبان، بررسی و شناختِ آثار مکتوب آنان است. شناختی که هر جامعۀ بافرهنگ از آن ناگزیر است؛ زیرا مسلم است که تجربه‌ها، سهمی سازنده در تکامل جوامع انسانی دارند، به طوری که اگر جامعۀ معاصر بتواند تجارب گذشتگان _اعم از موفق و ناموفق آن‌ها را_ به درستی وارسی کند و بشناسد، بدون تردید تجربه‌های موفق را به لحاظ دست‌یافتن به توفیق بیشتر پی می‌گیرد و از تجربه‌های ناموفق به علّت نادرستی و ناسازندگی آن‌ها پرهیز می‌کند. و این رمزی است از رموزِ زندگی متون و نگارش‌های پیشینیان ما _اعم از نگاشته‌های سیاسی، تاریخی، اخلاقی، حکمی، ادبی، جغرافیایی، فقهی، رجالی، عرفانی و غیره _ مشحون است از تجربه‌های رسیده و نارسیدۀ آنان _که سوای شناخت احوال خودشان و روزگارشان، هم‌چنان که گفته شد_ به جهت تکامل جامعۀ معاصر، مغتنم است و مؤثر.

چاپ اول: کتابخانه و موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۰

چاپ دوم: انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۴

چاپ سوم: بنیاد فرهنگی مایل هروی، ۱۴۰۲

پ.ن: لطفا برای تهیه و سفارش این کتاب به خانم هراتی به آیدی ذیل در تلگرام پیام ارسال نمائید.