تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی

یکی از انگیزه‌های اصلی و اساسی نگارنده در تألیف این اثر، اهمیت موضوع نقد و تصحیح متون بوده است. بر اهل فضل و دانش پوشیده نیست که یکی از راه‌های شناخت آراء و پسند‌ها و کمّ و کیف، زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و به طور کلی جمیع شئوب زندگی گذشتگان و نیز چگونگی تغییر و تحوّل تاریخی […]

شیخ عبدالرحمان جامی

شکار است که در تاریخِ تفکّرِ خانقاهی، عارفانِ “سوته دل” نه صوفیانِ کوته فکر با اهالیِ دربار و با صاحبانِ زر و زور نساخته اند. اگر همیشه به مخالفت شان نخاسته اند، همیشه به موافقت شان هم نرفته اند. لیکن مسئله نه به معنای آن است که آنان از وجودِ چنین پیوندی و بهره های […]

خاصیت آیینگی

همچنان که دیدیم، قاضی را شب هنگام به دار آویختند، گوییا در ظلمت و سیاهیِ جهل، نور را در بند کردند، آنگاه که نورخواهان و ذراتِ نور خفته بودند، اما آیا فردای آن شب هم مریدان و دوستداران او همچنان سکوت کردند و تنِ بی روحِ آن نازنینِ عالم تفکّر را به دشمن او واگذاردند؟ […]

اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن / سماع نامه های فارسی

مبحث سماع در تاریخ تصوّف و نیز در شناخت اطوار و ادوار پندارها و جهان بینی خانقاهی حائز اهمیت فراوان است و آگاهی از آن به عنوان مجلسی که صوفیان، در آن چرخی می زنند و پایی می کوبند، یا دستی می افشانند و جامه ای می درند و دستاری بر می گیرند یا نعره […]

سایه به سایه

دفتر مقاله ها و رساله های عرفانی، ادبی و کتاب شناختی مجموعه حاضر مشتمل بر پاره ای از ناشناخته های مربوط به:1-زبان و ادب فارسی ۲-عرفان، تصوّف و فلسفه ستیزی ۳-کتاب شناسی و نقد کتاب ۴-نسخه شناسی و معرفی نسخه های خطی می باشد. در اقلیم ایران شناسی هنوز نکته هایی بسیار وجود دارد که […]

نقد و تصحیح متون

۱. چاپ نخست این کتاب سال ۱۳۶۹ است که جایزهٔ جهانی کتابِ سال را نیز به خود اختصاص داد. پس از آن این کتاب ۳۰ سالِ تمام توسط آستان قدس گروگان گرفته شد و تجدید چاپ نشد. تا این‌که در سال ۱۴۰۰ چاپ دوم آن را در شمارگان ۳۰۰ (سیصد) نسخه انجام دادند، که آن […]

معراج نامه ابوعلی‌سینای‌بلخی

معراج نامه ابوعلی سینای بلخی،(موضوع: شرح معراج پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه ابن سینا)مقدمه، تصحیح و تعلیق: نجیب مایل هروی “مقدمه‌ی_مصحح”اِنّی أری ما لا ترون و اسمع مالا تسمعون. (رسول اکرم ص)پس از مباحثِ خداشناسی و الاهی در تمدنِ اسلامی، یکی از شگرفترین نکته هایی که در میانِ محقَّقان و متتبِّعانِ مسلمان، موردِ تأمّل و […]